archlinux 更新报错

更新一下 archlinux 密钥sudo pacman -S archlinux-keyring # 安装 sudo pacman-key --refresh-keys #更新 重新加载签名密钥sudo pacman-key --init sudo pacman-key --popula...